รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หรือการจัดหาพัสดุประจำปี

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf