ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย 

No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

นโยบาย no gift.pdf