แผนการดำเนินงาน

และการใช้งบประมาณประจำปี

แผนปฏิบัติการโรงเรียนบ้านบางนางลี่ ปีการศึกษา 2566.pdf