รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน

และการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ( 6 เดือนแรก).pdf