ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

สถิติการให้บริการตามภารกิจของสถานศึกษา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ.2566.pdf