การเปิดโอกาสให้เกิด
การมีส่วนร่วม

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖


โรงเรียนบ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี) ได้ดำเนินกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของสถานศึกษาในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ดังนี้ 

๑. การจัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการบริหาร จัดการสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 

๒. การจัดการประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ได้มีการสอดแทรก เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการบริหารจัดการสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖