ข้อมูลผู้บริหาร

นางสุวรรณา วงษ์สวัสดิ์

ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี)

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี)

เบอร์โทรศัพท์ 088-8599831

E-mail suwanna.wong@gmail.com