แผนยุทธศาสตร์

หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566-2570.pdf