กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560

1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560.PDF

พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542

2 พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542.pdf

พรบ. การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545

3 พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ(ฉ.2) พ.ศ.2545.pdf

พรบ. การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553

4 พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ(ฉ.3) พ.ศ.2553.pdf

พรบ. การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

5 พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ(ฉ.4) พ.ศ.2562.pdf

พรบ. การศึกษภาคบังคับ พ.ศ.2545

4 พรบ การศึกษภาคบังคับ พ.ศ.2545.pdf

พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ.2546

6 พรบ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546.pdf

พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ

(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553

7 พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉ.2) พ.ศ.2553.pdf

พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ

(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562

8 พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉ.3) พ.ศ.2562.pdf

พรบ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

พ.ศ.2547

พรบ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547.pdf

พรบ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551

พรบ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2551.pdf

พรบ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553

8 พรบ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉ3) พ.ศ.2553.pdf

พรบ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562

12 พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉ.4) พ.ศ.2562.PDF

พรบ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546

13 พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546.pdf

พรบ. การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545

14 พ.ร.บ.การศึกษภาคบังคับ พ.ศ.2545.pdf

พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

15 พ.รบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540.pdf

พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

16 พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562.pdf